Get Adobe Flash player

Svetovalno delo


Svetovalno delo v CUDV Dobrna zajema socialno in psihološko dejavnost. Storitve obeh so namenjene uporabnikom, njihovim staršem oziroma zakonitim zastopnikom in tudi zaposlenim. Svetovalna služba se vključuje v vsa področja dela v CUDV Dobrna. Sodeluje s starši oziroma z zakonitimi zastopniki, drugimi sorodnimi ustanovami in zunanjimi specialističnimi službami. Socialna delavka in psihologinja se vključujeta tudi v širše strokovne time. Glavni cilj svetovalne službe je zadovoljen uporabnik.


Socialno delo


Socialnovarstvene storitve so namenjene vsem uporabnikom, zato se delo socialne delavke prepleteta z vsemi službami v centru glede na potrebe, normative in standarde. Delo socialne delavke je usmerjeno na tri temeljna področja:

  • institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, s težjo in z najtežjo motnjo v duševnem razvoju,
  • institucionalno varstvo za odrasle osebe z zmerno, s težjo in z najtežjo motnjo v duševnem razvoju,
  • vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Socialna delavka vodi postopke sprejema, premestitve in odpustov uporabnikov, razne evidence, statistične podatke, izdaja razna potrdila, sodeluje s sorodnimi ustanovami, centri za socialno delo. Temeljno delo socialne delavke je zagovorništvo pri uresničevanju potreb, interesov in želja uporabnikov v sodelovanju s starši, z delavci in uporabniki samimi.


Psihološko delo


Psihološka dejavnost vključuje psihološke storitve, katere so namenjene vsem uporabnikom, ki le te potrebujejo, bodisi v obliki diagnostičnega ali terapevtskega dela:

  • Diagnostično delo zajema psihodiagnostične preglede, ki so namenjeni ugotavljanju stanja oziroma napredka v psihofizičnem razvoju uporabnikov. Psihološki pregledi se izvajajo individualno.
  • Terapevtsko delo zajema nudenje strokovne pomoči, vodenje in svetovanje. Obravnave lahko potekajo individualno ali skupinsko. V individualne obravnave so vključeni uporabniki, ki potrebujejo, zaradi narave svoje problematike, dodatno strokovno pomoč. Pri skupinskih obravnavah pa dajemo poudarek krepitvi medsebojnih odnosov, medsebojnemu sprejemanju, sprejemanju različnosti interesov, potreb, sposobnosti in starosti.

Poleg omenjenega se delo psihologinje nanaša še na delo s svojci uporabnikov, na delo z zaposlenimi in prostovoljci.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300