Get Adobe Flash player

Kdo smoCenter za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Vključenim je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo.

Izvajamo:

  • institucionalno varstvo otrok in mladostnikov,
  • usposabljanje po Posebnem programu, vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike do 26. leta starosti,
  • institucionalno varstvo odraslih,
  • zaposlitve pod posebnimi pogoji,
  • zdravstveno varstvo in medicinsko rehabilitacijo.

 

Poslanstvo 


V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna otrokom, mladostnikom in odraslim ljudem z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju zagotavljamo socialno varstvene storitve in zdravstveno varstvo. Uporabnice in uporabniki so vključeni v procese vzgoje in izobraževanja, zdravstvene nege in medicinske rehabilitacije ter v procese varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, z možnostjo bivanja. S kvalitetno podporo, usmerjeno v njihov celosten razvoj, jim omogočamo socialno varnost in socialno vključenost.

 

Vizija 


Skupaj ustvarjamo priložnosti za polno, dostojanstveno življenje vseh nas.

 

Zgodovina razvoja dejavnosti


Naša dejavnost se je razvila v zgradbi, ki se imenuje Novi grad. Zgrajen je bil 1774. leta in leži na položni vzpetini ob glavni cesti iz Celja proti Dobrni. Po vojni je bilo tukaj zavetišče vojnim sirotam. 1947. leta ga je prevzelo Ministrstvo za prosveto in imenovalo “Mladinski dom Miha Pinter”. Leta 1960 je dom postal podružnica “pomožne” šole iz Celja s prvim oddelkom in se nato razširil do devet oddelkov in vzgojnih skupin od 1. do 6. razreda.


Prvi oddelek delovnega usposabljanja se je oblikoval 1974. leta. V naslednjih letih so se zmanjševali oddelki šole s prilagojenim programom in večalo število oddelkov delovnega usposabljanja. 1983. leta smo postali samostojni zavod za delovno usposabljanje. Leta 1992 smo prešli od Ministrstva za šolstvo in šport pod okrilje ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Leta 1996 je sledilo preimenovanje v Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna.

Od septembra 2003 dalje delujemo pod nazivom CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA.

Oktobra 2007 smo se iz stare graščine preselili v novo zgradbo, ki zadostuje najnovejšim standardom.


Storitve centra


Center je socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Izvaja institucionalno varstvo otrok in mladostnikov, ki zajema: osnovno oskrbo, varstvo in vodenje, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo in nego, ter usposabljanje po predpisih s področja šolstva. Za odrasle osebe pa izvaja vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in institucionalno varstvo. Vključenim je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo.


Lokacija centra


Center ima sedež na Dobrni v Lokovini 13a. V Celju na Trubarjevi 55a deluje dnevni center. V Vojniku na Celjski cesti 2b so prostori Varstveno delovnega centra.


Uporabniki in izvajalci


V center so vključeni otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Razlikujejo se po sposobnostih, potrebah in dodatnih motnjah, tako da so delno ali popolnoma odvisni od tuje pomoči. Potrebujejo strokovno vodenje, da lahko razvijajo osnovne spretnosti in veščine ter pridobijo in ohranjajo znanja in navade, pomembne za vsakdanje življenje. Pri razvijanju in ohranjanju njihovih duševnih in telesnih sposobnosti sodelujejo pedagogi specialnih smeri (specialni in rehabilitacijski pedagog, socialni pedagog, profesor športne vzgoje in likovne umetnosti…), delovni terapevt, fizioterapevt, psiholog, socialni delavec, računalnikar, knjižničar, delovni inštruktor, medicinska sestra in varuh. V celovito obravnavo se vključujejo še zunanji sodelavci – zdravnik specialist, kot so pediater, zobozdravnik, ortoped, pedopsihiater in psihiater.

Center pokriva potrebe po institucionalnem varstvu otrok in odraslih v celjski regiji. Vključeni uporabniki so iz naslednjih občin: Šmartno ob Paki, Zreče, Laško, Celje, Žalec, Vojnik, Slovenske Konjice, Sevnica, Štore, Podčetrtek, Nazarje, Mislinja, Šmarje pri Jelšah, Polzela, Šentilj, Braslovče, Rogaška Slatina, Kozje in Šentjur pri Celju.

VIZITKA


CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA

Lokovina 13a

3204 DOBRNA

Telefon: 03-780-10-00

Telefaks: 03-780-10-15

Elektronski naslov: uprava-zuvd@siol.net

Identifikacijska številka za DDV: SI59831588

Matična številka: 5083672000

Podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107

IBAN SI56011006030300107,

SWIFT koda BSLJSI2X, pri Banki Slovenije

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300